CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure –Vienota valodas resursu un tehnoloģiju infrastruktūra) ir dalīta Eiropas pētniecības infrastruktūra (ERIC), kurā integrētas zināšanas, valodas resursi un rīki, repozitoriji un servisi, ko piedāvā daudzie CLARIN centri un nacionālie konsorciji.

CLARIN mērķis ir novērst sadrumstalotību valodas resursu jomā un padarīt valodas resursus pieejamus visu jomu, it īpaši humanitāro un sociālo zinātņu zinātniekiem un studentiem. Lai to īstenotu, izveidota kopīga izkliedēta infrastruktūra, kurā integrēti valodas resursi un rīki no visas Eiropas. CLARIN piedāvā ilgtermiņa risinājumus un servisus digitālo valodas datu un rīku izvietošanai, savienošanai un analīzei. 

Latvija CLARIN iniciatīvā piedalās kopš tās pirmsākumiem. 2008. gadā LU MII kļūst par CLARIN sagatavošanas posma projekta konsorcija dalībnieku, būtisku finansiālu atbalstu dalībai projektā sniedz Izglītības un zinātnes ministrija. 2016. gada 1. jūnijā Latvija pievienojas CLARIN ERIC. Izglītības un zinātnes ministrija uzticējusi LU Matemātikas un informātikas institūtam pārstāvēt Latviju CLARIN ERIC un vadīt Latvijas CLARIN konsorciju2019. gadā CLARIN-LV pievienojas CLARIN zināšanu centram morfoloģiski bagātām valodām SAFMORIL. 2020. gada martā tiek izveidots CLARIN-LV repozitorijs, kurā tiek reģistrēti latviešu valodas resursi un rīki. Esot CLARIN ERIC konsorcijā, CLARIN-LV ir apņēmusies ilgstoši rūpēties un saglabāt repozitorijā deponētos digitālos valodas resursus un rīkus. CLARIN-LV īsteno CLARIN ERIC misiju Latvijā, vācot, dokumentējot, kurējot un nodrošinot ilgtermiņa piekļuvi digitālajiem latviešu valodas resursiem un rīkiem. 2022. gada janvārī, konsorcijā apvienojoties septiņiem partneriem, tiek noslēgts CLARIN nacionālā konsorcija līgums, kurā CLARIN-LV konsorcijs vienojas par CLARIN-LV darbību un turpmāku attīstību. 2023.gada janvāri CLARIN-LV repozitorijs iegūst B-centra statusu un saņem CoreTrustSeal sertifikātu kā uzticams datu repozitorijs. 

CLARIN-LV regulāri rīko konferences un seminārus, kuros iepazīstina ar dažādiem valodas resursiem un rīkiem un to lietojumu pētniecībā un valodu tehnoloģiju izveidē. Latvijā paveiktais apkopots  vairākās publikācijās

Kopš 2018. gada CLARIN Latvija darbību atbalsta ERAF projekts  “Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā - ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte”, kā arī projekti "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" (5.10.2020-5.10.2022) , “Atvērtas un FAIR principiem atbilstīgas digitālo humanitāro zinātņu ekosistēmas attīstība Latvijā” (kopš 2022. gada decembra), "Mūsdienu latviešu valodas izpēte un valodas tehnoloģiju attīstība" (kopš 2022. gada) un "Valodu tehnoloģiju iniciatīva" (kopš 2023. gada).

 

  

CLARIN Latvija nacionālā mezglu punkta izveidi atbalsta Eiropas Reģionās attīstības fonda projekts “Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā - ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte” (Nr. 1.1.1.5/18/I/016)

CLARIN piedalās Baltijas Digitālo humanitāro zinātņu forumā

25. un 26. aprīlī Rigā norisinājās Baltijas Digitālo humanitāro zinātņu forums. Forums sākās ar paneļdiskusiju "Veidojot rītdienu: Eiropas humanitāro zinātņu pētniecības infrastruktūras un nacionālās politikas loma" (Shaping Tomorrow: European Research Infrastructures in Humanities and the Role of National Policies).